Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

Black-Eyed

Zobaczyłem światło,

więc przyszedłem.

Zadzwoniłem i otworzyłaś.

 

Nie przyszedłem rozmawiać,

nie przyszedłem się kłócić,

 

nie przyszedłem prowadzić

odwiecznej wojny. Ja

przyszedłem się kochać,

przyszedłem tu umrzeć.

Reposted byitwasjustmyfatekmicic0419imbirimbirjustanothergirlsoeasy
Black-Eyed
Nie śnij się. Nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się.
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę
tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby
ciebie odpędzić. 
— wyjątkowo ze wzajemnością.
Reposted byitwasjustmyfate itwasjustmyfate

October 26 2014

Black-Eyed
Black-Eyed
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
4605 d421
Black-Eyed
Reposted byNocturiadnienieeXYZ
Black-Eyed
Reposted byitwasjustmyfateimbirimbirsoeasy
Black-Eyed

October 25 2014

Black-Eyed
Reposted fromsuperwholock superwholock viasherlock sherlock
Black-Eyed
4253 ca56
Reposted fromsherlock sherlock viaoopsiak oopsiak
Black-Eyed
7247 38af
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
8244 d476
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
4912 cca7
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
3447 efaf 500
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie

September 22 2014

Black-Eyed
6619 95fe 500
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viaeta eta
Black-Eyed
Reposted byren-zen ren-zen
Black-Eyed
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
2808 c033 500
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl